ششمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان

محل برگزاری : مصلی تهران

تاریخ برگزاری: ۳ تا ۶ آبان ماه ۱۳۹۳

شماره سالن: شبستان

چهارمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان

محل برگزاری : مصلی تهران

تاریخ برگزاری: ۱۴ تا ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۱

شماره سالن: شبستان

10-buildex2010

دومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات و فن آوریهای نوین صنعتی سازی ساختمان

محل برگزاری : مصلی تهران

تاریخ برگزاری: ۱۱ تا ۱۴ آذر ماه ۱۳۸۹

شماره سالن: شبستان

HVACR2010_02

نهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاههای تهران

تاریخ برگزاری: ۱۴ تا ۱۷ مهر ماه ۱۳۸۹

شماره سالن: ۱۵

ششمین نمایشگاه بین المللی مسکن ، ساخت و ساز و انبوه سازان

محل برگزاری : مشهد ـ محل دائمی نمایشگاه
تاریخ برگزاری: ۹ تا ۱۳ آذر ماه ۱۳۸۸
شماره سالن: سالن فردوسی

اولین نمایشگاه تخصصی تجهیزات و فن آوریهای نوین ساخت و تولید صنعتی مسکن

محل برگزاری : مصلی تهران

تاریخ برگزاری: ۲۵ تا ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۸

شماره سالن: شبستان

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاههای تهران

تاریخ برگزاری: ۶ تا ۹ مرداد ماه ۱۳۸۸

شماره سالن: ۱۴

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاههای تهران

تاریخ برگزاری: ۲ تا ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

شماره سالن: ۲۵-D

 دوازدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاههای تهران

تاریخ برگزاری: ۲۹ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶

شماره سالن: ۸ و ۹

ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاههای تهران

تاریخ برگزاری: ۱۸ تا ۲۱ مرداد ماه ۱۳۸۵

شماره سالن: ۱۰ و ۱۱

دهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاههای تهران

تاریخ برگزاری: ۲۵ تا ۲۸ فروردین ماه ۱۳۸۴

شماره سالن: ۶

 نهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی

محل برگزاری :  محل دائمی نمایشگاههای تهران

تاریخ برگزاری:   ۱۶ تا ۱۹ تیر ماه ۱۳۸۳

شماره سالن:   ۶